Actie Documenten en feestartikelen: tot 20% korting!

Scriptie schrijven

500, pagina kon niet worden geladen

Je bent bijna klaar met die eindeloze studie! De tijden van strijden in de bieb zijn bijna voorbij, alleen je scriptie nog. We hebben wat tips voor je verzameld om je te helpen met je meesterwerk. Hoe ziet de opmaak van een verslag of scriptie eruit?

Omslag maken

Uren kunnen we besteden aan de omslag van onze verslagen, waarschijnlijk om maar niet bezig te hoeven met het daadwerkelijke onderzoek. En als iemand vraagt of je bezig bent geweest met je onderzoek, kun je al een mooie omslag laten zien. Maar er zijn ook nog richtlijnen waar we ons aan moeten houden. Wat moet er allemaal op de omslagpagina?

De titel

Schrijf een goede titel die kort en krachtig de inhoud van je scriptie weergeeft. Probeer de lezer gelijk te enthousiasmeren over jouw onderwerp.

Ondertitel

De ondertitel is een goede manier om je titel kort en krachtig te houden, maar toch genoeg informatie te geven over je scriptie. Zo weet de lezer precies wat hij/zij kan verwachten van de inhoud.

Afbeelding

Het gebruik van een afbeelding voor je omslag is een must. Gebruik een site waar je gratis stockfoto’s kunt downloaden en kies voor een professionele afbeelding die bij je onderwerp past.

Sites voor gratis stockfoto’s:

Naam van de schrijver

Vergeet natuurlijk niet je eigen naam op de omslag te vermelden. Bij het vermelden van je naam kun je officiële titels toevoegen. Gewoonlijk schrijf je de voornaam niet uit.

Titelpagina

De titelpagina komt na de omslag en hierop vermeld je alle overige informatie. Verwerk de volgende punten op de titelpagina:

Titel + ondertitel

Gebruik de titel en ondertitel die je hebt bedacht en op je omslag heb vermeld.

Afbeelding

Zorg ervoor dat je een afbeelding van hoge kwaliteit kiest die aan je onderwerp gerelateerd is.

De status van het rapport

Wat voor soort verslag is dit? Schrijf je een Bachelor scriptie of een Master? Vermeld dit dus.

Naam van de schrijver

Vermeld je eigen naam met eventuele titel. Hier kun je ook de initialen van eventuele doopnamen opnemen.

Studentnummer

Vermeld ook je studentnummer op de titelpagina.

Naam van je school en opleiding

Noteer vervolgens de naam van de onderwijsinstelling en vermeld ook de naam van je opleiding.

Naam van begeleiders

Bij het maken van een scriptie krijg je vaak verschillende begeleiders toegewezen. Vermeld hier de namen van de personen die jouw begeleiden met voorletter en achternaam. Heeft diegene een titel? Vermeld deze ook. Noteer ook de functie van je begeleiders.

Datum van publicatie met plaats

Gebruik de datum van het moment dat je het rapport opstuurt en vermeld hierbij ook de plaats.

Het voorwoord

Het voorwoord is een persoonlijk stukje tekst dat vertelt hoe het verslag tot stand is gekomen. Het is ook de plek waar je een dankwoord kan houden voor bijvoorbeeld je scriptiebegeleider en omdat dit een persoonlijk stukje tekst is word dit, in tegenstelling tot de rest van het rapport, vaak geschreven in de ik- of wij-vorm. Verder onderteken je een voorwoord met de plaats, datum en op de regel eronder je naam. De volgende onderwerpen zijn gebruikelijk om op te nemen in je voorwoord:

Persoonlijke achtergrond en ervaringen

Een tip is om het voorwoord te beginnen met een persoonlijke start. Beschrijf kort jouw ervaringen tijdens het onderzoekproces en de omstandigheden waaronder je dit hebt uitgevoerd.

voor wie is je scriptie bedoeld?

Beschrijf ook voor welke doelgroep de scriptie bestemd is. Benoem de personen en/of instellingen waarvoor je de scriptie geschreven hebt.

Dankwoord

Het dankwoord richt je tot degene (bedrijven, docenten of anderen die je hebben geholpen tijdens je onderzoek). Probeer iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan jouw scriptie te bedanken. Maak van je bedankjes een persoonlijk stukje.

Sluit je voorwoord af met de datum en de plaatsnaam en wens de lezers veel leesplezier!

Samenvatting

De samenvatting is een beknopte versie van je scriptie. De meeste mensen lezen alleen je samenvatting en daarom is het een belangrijk punt van je scriptie. Meestal heeft het management geen tijd om het hele onderzoek door te nemen, dus houd je samenvatting kort en maak hem niet groter dan één A4.

Wat moet er dan allemaal in zo’n samenvatting staan?

Een introductie van het bedrijf

Begin je samenvatting met een introductie van het desbetreffende bedrijf waarvoor jij het onderzoek hebt uitgevoerd. Wij zijn zij? Wat doen zij? En wat willen ze van jou?

Aanleiding en doelstelling van je onderzoek

De aanleiding van het onderzoek is zeker iets wat terug moet komen in de managementsamenvatting. Beschrijf wat er aan de hand is en vermeld ook de probleem- en doelstelling van het onderzoek.

Onderzoeksvraag

Benoem de gebruikte onderzoeksvragen en verwerk ook de hypothesen mocht je deze gebruikt hebben.

Conclusie / antwoorden op je centrale vraag + aanbevelingen

Geef vervolgens antwoord op je centrale vraag en geef op basis van dit gegeven een advies. Beperk je tot +/- twee alinea’s voor het antwoord  op de centrale vraag en het daarop volgend advies. Maak je zinnen niet te lang en gebruik niet te veel jargon. Houd het dus leesbaar en begrijpelijk.

Wat moet er gebeuren en wat kost dit? Dit zijn belangrijke elementen die je zeker moet verwerken in de samenvatting en waar het management in is geïnteresseerd.

De consequenties die de aanbevelingen hebben

Wat zijn de gevolgen mochten de aanbevelingen uitgevoerd worden? Je hebt hoogstwaarschijnlijk onderzocht wat de mogelijke oplossing is voor het probleem en probeer dit in een kort stukje te omschrijven. Wat gebeurt er bij het doorvoeren van jouw advies en zitten er risico’s aan verbonden? Zo ja, welke?

De samenvatting is in wezen een uitleg van het onderwerp van je scriptie. Ga niet teveel in op details en houd je bij de hoofdzaken.

Inhoudsopgave maken

Zorg ervoor dat je inhoudsopgave zo overzichtelijk mogelijk is, zodat deze duidelijk is voor je lezers. Het programma Word biedt de mogelijkheid om de inhoudsopgave automatisch te genereren. Het is aan te raden dit te doen, aangezien dit professioneel oogt en weinig tijd kost. In je inhoudsopgave staan de hoofdstuktitels, paragraaftitels en ook de subparagraaf titels. Zorg dus voor duidelijke titels. Hierachter komen de paginanummers te staan.

De inhoudsopgave moet duidelijk en gestructureerd zijn en het is dan ook de regel niet meer dan twee pagina’s te gebruiken voor de inhoudsopgave.

Alles pagina's die voor de inhoudsopgave staan hoeven hier niet in (het voorwoord, de samenvatting en de inhoudsopgave zelf). Het eerste hoofdstuk van je inhoudsopgave wordt dus de inleiding. De literatuurlijst en de bijlagen krijgen geen hoofdstuknummer, maar staan wel in de inhoudsopgave. Heb je veel bijlagen gebruikt in je scriptie en word je inhoudsopgave hierdoor te lang? Neem dan niet elke bijlage op en benoem alleen het kopje “Bijlagen”.

Inleiding schrijven

Een inleiding is het begin van je scriptie en is bedoeld om de lezer te informeren over je onderwerp. Verder wil je ook de lezer interesseren in het onderzoek en laten zien waarom het een interessant onderwerp is. Je geeft dus een beschrijving van je onderwerp en omschrijft de probleemstelling.

Een introductie van het onderwerp

Het doel van de inleiding is dus om de lezer te introduceren met het onderwerp, te interesseren voor het onderwerp en om de lezer te overtuigen van de relevantie. Wat is het doel van jouw onderzoek en waar gaat jouw scriptie over? Dit is de vraag die je zult moeten beantwoorden om het onderwerp te introduceren.

Wek daarnaast de lezer zijn interesse door boeiende en relevante voorbeelden te geven. Dit kun je doen door bijvoorbeeld voorbeelden te geven uit recente gebeurtenissen.

De probleemstelling

Met de probleemstelling geef je weer tegen welk vraagstuk wordt aangelopen. Wat is het probleem dat opgelost dient te worden? Vaak vind er voor het opstellen van een probleemstelling een vooronderzoek plaats.

Houdt de probleemstelling kort en beschrijf het probleem een beknopt stukje tekst. De probleemstelling zorgt ervoor dat je het probleem afbakent en dit geeft je een leidraad om aan vast te houden tijdens je onderzoek. Maar wat is dan een goede probleemstelling?

Zorg ervoor dat je aangeeft waar het probleem zich afspeelt en wat probleem is. Beschrijf dit nadrukkelijk en zorg ervoor dat hij relevant is. Beperk je tevens tot één probleem.

De doelstelling

In de probleemstelling geef je aan wat er opgelost moet worden en in de doelstelling geef je aan waarom het onderzoek uitgevoerd moet worden. Je geeft een duidelijke beschrijving van het doel en de baten. De doelstelling vloeit vaak voort uit de probleemstelling.

Hoe stel je een goede doelstelling op? Begin met een probleemanalyse. Deze zal je helpen bij zowel het opstellen van probleemstelling als de doelstelling. Zorg er daarnaast voor dat de doelstelling een centrale vraag bevat, dat je aangeeft wat voor soort onderzoek je uitvoert en dat je vermeld wat de wensen van je opdrachtgever zijn.

De onderzoeksvraag en deelvragen

De onderzoeksvragen zullen structuur bieden in je onderzoek. De kern is natuurlijk de centrale vraag die vervolgens uiteen valt in verschillende deelvragen. Voor het opstellen van jouw relevante onderzoeksvragen is het van belang dat je bepaald wat voor soort onderzoek je uitvoert.

Is het een beschrijvend onderzoek of een toetsend onderzoek? Ga je opzoek naar de verschillen en houd je je dus bezig met een vergelijkend onderzoek of ga je opzoek naar verklaringen en is het daardoor een explorerend onderzoek? Houdt hier rekening mee en definieer dit voor jezelf. Hier een paar tips voor het opstellen van je centrale vraag:

  • Zorg ervoor dat je centrale vraag geen mening-vraag is
  • Maak geen adviesvraag van je centrale vraag
  • Begin je centrale vraag nooit met een ‘Waarom’
  • Een centrale vraag is altijd een open vraag

De afbakening van het onderzoek

De afbakening van je onderzoek is erg belangrijk om jouw scriptie validiteit en betrouwbaarheid te geven. Het zorgt er voor dat je jouw onderzoek kunt doen zonder het spoor bijster te raken en je bezig te houden met randzaken. Definieer het onderwerp van jouw onderzoek, specificeer vervolgens dit onderwerp. Ga er dieper op in, kijk je naar relaties binnen het onderwerp, geef aan waar of wanneer het zich afspeelt of categoriseer het onderwerp. Het beste is om het onderwerp op meerdere vlakken te specificeren.

De verantwoording en het theoretisch kader

De verantwoording

Je gebruikt de onderzoeksverantwoording of onderzoeksmethoden om de lezers uit te leggen wat je precies hebt gedaan tijdens je onderzoek. Op welke manieren heb je de date verzamelt en gebruikt, welke zaken analyseer je, waar heeft het onderzoek plaatsgevonden en wie heb je opgenomen in je scriptie. Dit is voornamelijk de praktische informatie van het hoofdstuk.

Daarnaast is de ‘Waarom’ vraag ronduit het belangrijkst in de onderzoeksverantwoording. Ga alleen in op het feitelijke onderzoek en laat het advieskader buiten beschouwing voor dit hoofdstuk. Geef aan het eind ook aan hoe je jouw onderzoek had gepland, hoe deze is verlopen en het verschil hiertussen. Geef ook aan was voor consequenties dit heeft voor het advies.

Het theoretisch kader

Je zult de lezers moeten overtuigen dat jouw onderzoek valide, representatief en betrouwbaar is. Het theoretisch kader zal jouw gemaakte keuzes onderbouwen en je moet er dus voor zorgen dat alle relevante informatie over jouw onderwerp in dit hoofdstuk verwerkt staat. Daarnaast verantwoord je in dit hoofdstuk eventueel gebruikte modellen (wat voor toegevoegde waarde bieden ze voor jouw onderzoek?).

Inhoudelijke hoofdstukken

Na het daadwerkelijke onderzoek doen is het tijd om de opgedane informatie te analyseren en te verwerken in jouw scriptie. Hier geef je antwoord op de deelvragen en neem je de belangrijkste resultaten van je onderzoek in op. Hoe jouw onderzoeksresultaten eruit komen te zien, is afhankelijk van het soort onderzoek dat je gedaan hebt. Wel komt deze sectie van het rapport globaal gezien overeen, desondanks het type onderzoek.

Om structuur aan te brengen in de scriptie is het belangrijk dat je de uitkomsten en resultaten goed weergeeft in de hoofdtekst. Zorg dat je de resultaten van bijvoorbeeld een enquête opneemt in de hoofdtekst door middel van figuren of tabellen en geef hier uitleg bij.

Om te voorkomen dat er plagiaat wordt gepleegd, moet het duidelijk zijn waar de informatie die je opneemt in de hoofdtekst vandaan komt. Zorg dus ook voor een juiste bronvermelding in de tekst.

Conclusie schrijven

Na de inhoudelijke hoofdstukken komt de conclusie aan bod en dit is tevens het laatste hoofdstuk van je onderzoek. De titel van het hoofdstuk zegt het eigenlijk al; je concludeert je bevindingen en geeft op basis daarvan antwoord op de onderzoeksvraag van je scriptie. Alle informatie die in de conclusie beschreven is moet ook in de rest van je rapport terug te vinden zijn. Dus je mag geen nieuwe informatie in je conclusie gebruiken.

Het doel van de conclusie is het beantwoorden van de onderzoeksvraag en het kan dan ook nuttig zijn om deze vraag in de conclusie te herhalen. Zorg voor een goedlopend verhaal tijdens het beantwoorden en gebruik alleen de meest relevante resultaten van je onderzoek. Ga dus beschrijvend in op je gedane werk en geef duidelijk aan hoe je tot het antwoord van de hoofdvraag bent gekomen.

Hou je in de conclusie strikt aan feiten en bewaar de interpretaties voor de aanbevelingen. Wees beknopt maar allesomvattend en hou je conclusie tussen de 200 – 400 woorden.

Na de conclusie ga je over op het doen van aanbevelingen. Hierin geef je jouw opdrachtgever advies over eventuele oplossingen ten opzichte van het probleem. In de conclusie beantwoord je dus de hoofdvraag met opgedane kennis uit je onderzoek en in de aanbeveling geef je de opdrachtgever oplossingen om nieuwe doelen te stellen.

Literatuurlijst maken

Aan het einde van je onderzoek komt de literatuurlijst te staan. Hierin komen alle bronnen te staan die in het onderzoek hebt gebruikt. Het maken van een literatuurlijst is altijd veel werk als je dit nog op het laatste moment moet doen. Zorg ervoor dat je dit dus op orde hebt aan het eind van je onderzoek. Voor het maken van een literatuurlijst, maak je gebruik van de APA-methode.

In de literatuurlijst staan alleen de bronnen die je echt hebt gebruikt tijdens je onderzoek en het schrijven ervan. Als je meerdere keren gebruik hebt gemaakt van een bron, neem je deze maar een keer op in de literatuurlijst.

Binnen Word is het gemakkelijk om je bronnen automatisch in de APA-stijl te genereren. Voeg je bron toe aan het bestand, vul de velden in en Word zal de bron automatisch genereren in je hoofdtekst en opslaan voor de literatuurlijst.

Ten slot kun je de bibliografie optie gebruiken om je bronnen in een automatisch opgestelde literatuurlijst in te laden. Check wel even of alle bronnen op alfabetische volgorde gesorteerd zijn.

Bijlagen

Achterin je onderzoek voeg je de bijlagen toe. Dit is vaak materiaal wat dient als illustratie en zijn niet nodig om toe te voegen aan de hoofdtekst om het directe belang te volgen. In de hoofdtekst geef je dus duidelijk en beknopt de relevantste informatie weer en in de bijlage staat alle bijkomende informatie. Verwijs in de hoofdtekst wel naar de bijlage door haakjes te gebruiken in de tekst of door het in de lopende tekst te verwerken.

Dingen waar je aan kunt denken voor in de bijlage zijn resultaten, uitwerkingen, kopieën van relevante communicatie, een verklarende lijst, figuren, tabellen etc.

Al deze onderdelen moeten wel relevant zijn voor je onderzoek en toegevoegde waarde bieden. Let nog wel even op de volgende punten:

  • Zet iedere bijlage op een nieuwe pagina
  • Geef de bijlage een titel en een nummer
  • Noem de bijlagen ook in de inhoudsopgave
  • Heb je veel bijlagen? Noem dan alleen "Bijlagen" in de inhoudsopgave en maak een aparte inhoudsopgave voor de bijlagen. Zet deze aan het begin van de bijlagen.

Als je scriptie af is wil je natuurlijk wel dat deze er goed uitziet en netjes is ingebonden. Geen zin om naar een copyshop toe te fietsen? Laat je scriptie professioneel inbinden bij Studentendrukwerk en krijg je scriptie thuisbezorgd terwijl jij lekker op de bank ligt! Ook andere verslagen kunnen natuurlijk geprint worden.

Studentendrukwerk webshop keurmerk Veilig en betrouwbaar shoppen bij Studentendrukwerk